HSE و ایمنی دکل‌های حفاری (Health and Safety Executive)

ادارات HSE که ناظر عملیات حفاری هستند، با تدوین برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا ،HSE Plan  بر کلیه مسائل مربوطه نظارت مى‌کنند. لذا برای جلوگیری از حوادث احتمالی باید بد اصول و مفاهیم اصلی اشراف کامل پیدا نمود.

34
رایگان!

ارائه نیاز‌های فناورانه در صنعت نفت و گاز

پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری شتابدهنده آی‌تِک میزبان استارتاپ ها هستند، چالش هایی را که می‌خواهند از طریق فناوری ویا نوآوری مورد بررسی قرار بگیرند توضیح می‌دهند و چالش ها و مشکلات را برای شرکت های دانش بنیان و استارت آپ‌هایی که در بحث نوآوری و فناوری کار می کنند را ارائه می‌دهند.

27
رایگان!