اینوونت
29%
تخفیف

دوره کاربردی سیال حفاری – Drilling Fluid

کاربر در این دوره با طﺮاﺣﻲ ﺗجهیزات ﺣﻔﺎری و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻔﺎری و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راههای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ آن آشنایی می‌یابد.

0
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اینوونت
33%
تخفیف

زمان و هزینه در پروژه – Time and cost in project

تاثیر ارتباط زیر سیستم‌های مختلف بر موفقیت مدیریت هزینه و آثار متقابل درآمد، هزینه و نقدینگی در موفقیت این تلاش‌ها، باعث شده است موضوع هزینه کمتر در سازمان‌های پروژه محور به صورت سیستماتیک مورد توجه قرارگیرد و عمده تلاش ها در این حوزه به صورت تلاش‌های جزیره‌ای صورت پذیرد.

1
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
20%
تخفیف

کنترل فوران چاه(سطح ۲) – well contorol

نفراتی که در حین انجام مسئولیت ها و عملیاتهای سرچاهی محوله خود ، به طور مستقیم میتوانند در ایجاد و تشخیص فوران وهمچنین عملیاتهای مرتبط با کنترل فوران و بستن چاه ، نقش و مشارکت داشته باشند.

0
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اینوونت
30%
تخفیف

مدیریت پسماند/ تجهیزات سر چاهی – waste management

روش های برخورد با مساله آلودگی از گذشته تا کنون شامل: عدم توجه به موضوع، ترقیق آلودگی، کنترل در انتهای خط، بازیافت و تولید پاک می باشد.

1
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان
اینوونت
29%
تخفیف

مدیریت مهندسی پروژه – Project Engineering Management

مدیر پروژه باید مطمئن شود که همه‌ی اعضای گروه، منابعی که برای رسیدن به اهداف‌شان مورد نیاز است، در اختیار دارند. معمولا مدیر پروژه با استفاده از روش مسیر بحرانی (CPM)، برنامه‌ریزی خود را انجام می‌دهد.

7
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
29%
تخفیف

هرزروی گل و سیمان حفاری – Drilling mud & Cement

هرزروی گل حفاری که سبب از دست رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود از مهمترین موضوعات صنعت حفاری است. هرزروی گل به دلیل عواملی از قبیل اختالف فشار ستون گل حفاری و سازند، وجود شکاف و خواص سازند رخ می‌دهد.

0
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان