تیم سازی و کار تیمی موثر – Team building and effective teamwork

کار تیمی یکی از ۱۰ مهارت نرم برتر جهان در سالهای اخیر می باشد . برای اینکه فرد بتواند در تیم جایگاه خود را پیدا کند و همچنین نقش خود را بدرستی انجام دهد در وهله اول نیازمند این است که با توانمندی و مهارت های خودش در حوزه کار تیمی آشنا شود.

5
۱۰۰,۰۰۰ تومان