بلاکچین در صنعت انرژی؛ با رویکرد لبه تکنولوژی و نیل به زیرساخت ۴ Industry

در حال حاضر، با داغ شدن تب بلاک‌چین، نوبت به این رسیده که از ظرفیت‌ها و امکانات قابل توجه این تکنولوژی استفاده کنیم و تغییراتی اساسی در دنیای انرژی و صنایع وابسته به آن بوجود آوریم.

161
رایگان!
اینوونت
29%
تخفیف

دوره کاربردی سیال حفاری – Drilling Fluid

کاربر در این دوره با طﺮاﺣﻲ ﺗجهیزات ﺣﻔﺎری و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻔﺎری و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﻳﺴﺖ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ راههای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ آن آشنایی می‌یابد.

0
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان